Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 6 - 7 december 2015

^c() Nieuwsbrief Nummer 6 - 7 december 2015

Beste lezer,

Help onnodige bureaucratie tegen te gaan in passend onderwijs

Ruim een jaar geleden trad in Nederland het passend onderwijs in werking. Wanneer mogelijk voor ieder kind een plek in het regulier onderwijs. Minder bureaucratie is één van de uitgangspunten van het passend onderwijs. Na ruim een jaar schakelt de Kafkabrigade de Kafkathermometer in. Naar ons idee hét moment voor een eerste meetpunt. De Thermometer is het instrument om onnodige bureaucratie in kaart te brengen en uit de weg te ruimen. Op die manier kan zoveel mogelijk aandacht blijvend uitgaan naar de leerling. Laat onderwijs passend zijn, neem deel en ondersteun ons initiatief. | Tweet

Help onnodige bureaucratie tegen te gaan in passend onderwijs »

Meldpunt problemen door sekseregistratie

Een man met een dubbele achternaam, wiens geslacht herhaaldelijk werd gewijzigd bij het aanvragen van een OV-chipkaart, zorgdeclaraties die geweigerd worden of publieke discussies over fouilleren als je geslacht niet overkomt zoals geregistreerd. Het is een greep uit de tientallen meldingen die al op ons meldpunt sekseregistratie binnenkwamen. We zijn op zoek naar alle soorten problemen die voortkomen uit sekseregistratie, ook de kleine praktische problemen. Problemen van mensen die niet duidelijk man of vrouw zijn of zich niet duidelijk man of vrouw voelen, transgenders, maar ook de problemen van mensen wiens geslacht wel overeenkomt met hoe ze zichzelf zien. 

Meldpunt sekseregistratie »

Burger centraal op bijeenkomst Aanjaagteam Verwarde Personen

De Kafkabrigade brengt verhalen in kaart van mensen die te maken hebben (gehad) met verwarring. We doen dat voor het 'landelijk aanjaagteam verwarde personen'. Op 2 december was de Kafkabrigade bij een bijeenkomst van dit aanjaagteam. We hadden ook een van de mensen meegenomen die we geïnterviewd hebben. Hij heeft tijdens de bijeenkomst zijn persoonlijke verhaal verteld. Dit helpt het aanjaagteam te kijken vanuit het perspectief van waar het echt om gaat: het verhaal van mensen zelf. Aan de hand van dat verhaal, het narratief en de tijdlijn, hebben we een eerste stap gezet in het gezamenlijk kijken naar knelpunten en problemen.

Het landelijk aanjaagteam verwarde personen is geïnstalleerd door minister Edith Schippers (VWS), minister Ard van der Steur (VenJ) en VNG-voorzitter Jantine Kriens. De voorzitter van het team is Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. De komende maanden werkt het 'aanjaagteam' aan een aanpak om samen met alle betrokkenen te komen tot een sluitende keten: vanuit het perspectief van mensen met verward gedrag en de professionals. 

Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen »

Ontwikkeltraject Oplossingsteams Uitvoeringsorganisaties

Op 16 november waren oplossingteams van DUO, gemeente Amsterdam, UWV en diverse andere organisaties te gast bij het CJIB. Oplossingsteams zijn speciale teams, die burgers in complexe of onvoorziene situaties helpen. Dit voorkomt dat deze burgers tussen wal en schip vallen. Voor organisaties zelf is het soms de enige manier om een rechtmatige en behoorlijke oplossing te bieden en daarmee klachten en ombudszaken te voorkomen. In eerder onderzoek bleek dat de teams succesvol zijn in het bieden van oplossingen op individueel niveau, maar dat er nog een wereld te winnen valt zowel in het leren van elkaar als in het analyseren van de meer structurele problemen.

Het opzetten van een overleg tussen de oplossingteams - toen X-teams genoemd - van de verschillende uitvoeringsorganisaties is in 2012 aan de Kamer toegezegd in reactie op het jaarverslag van de Nationale Ombudsman, getiteld "Mijn onbegrijpelijke overheid". De Kafkabrigade zoekt de komende maanden overleg met de verschillende uitvoeringsorganisaties en gemeenten om dit overleg een meer permanent karakter te geven.

Onderzoek "Verdien het contact met de burger" »

Kafkamaster Regeldruk Zuid-Holland 13-15 juni 2016: aanmelding geopend!

Van 13 tot 15 juni 2016 is de Kafkamaster Regeldruk voor de regio Zuid-Holland. Ambtenaren uit de regio Zuid-Holland kunnen zich vanaf nu aanmelden! Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er op tijd bij.

In de opleiding leren professionals regeldruk waar te nemen, verschillende methoden om regeldruk concreet aan te pakken en innovaties te borgen. De lesstof is gebaseerd op originele Kafkacases. Onderdeel van de opleiding zijn twee simulaties, die deelnemers inzicht geven in de rol van ICT bij regeldruk.

De Kafkamasters Regeldruk worden per regio georganiseerd, zodat deelnemers elkaars kennis optimaal kunnen benutten. Werk je niet in de regio Zuid-Holland maar heb je wel interesse in de Kafkamaster? Laat het ons weten, dan geven we je een seintje zodra er in jouw regio een Kafkamaster start. Tweet

Kafkamaster Regeldruk Zuid-Holland 13-15 juni 2016 meer informatie »

Leeratelier Wicked Problems: nog twee plaatsen

In samenwerking met PBLQ, EUR, en UvT organiseert de Kafkabrigade regelmatig het leeratelier Wicked Problems. De Kafkabrigade neemt hierin aan de hand van klassieke en actuele casus van de Kafkabrigade deelnemers mee in de Kafkatmethode. De Kafkamethode is een pragmatische manier om een nieuwe consensus over publieke waarden te vinden, bestaande praktijken te doorbreken en tweede orde leren af te dwingen. Zelf gebruikt de Kafkabrigade deze methode om complexe vormen van disfunctionele bureaucratie aan te pakken. Tweet

Leeratelier Wicked Problems »

Simulatiespel Passend Onderwijs op Dag van de Zorgcoördinator

Op de Dag van de Zorgcoördinator op 18 november speelden deelnemers aan de dag van de  onder leiding van de Kafkabrigade een simulatiespel. Dat spel gaat over de kwaliteit van regels en afspraken die schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden maken. Deelnemers spelen de situatie na in het fictieve samenwerkingsverband "Iedereen Erbij". Het onderhandelingsproces moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk kinderen een passende plek in het regulier onderwijs hebben, met zo min mogelijk onnodige bureaucratie. In de evaluatie zien de deelnemers terug hoe het proces de inhoud en de aard van de regels beïnvloedt. Ook leerden ze hoe je samen aan oplossingen werkt om de onnodige bureaucratie uit compromissen te halen via het principe van integratief onderhandelen.

Workshops Onderwijs »

Klantgerichte, Unieke en Simpele (KUS) dienstverlening, leren van de zuiderburen

Kafkabrigadier Marit Lüschen nam op 10 november plaats in de jury van KUS Gent. Deze jaarlijkse verkiezing beloont het meest klantvriendelijke en lastenverlagende idee van de stad Gent. Andere juryleden waren onder meer Rita Passemiers, de Ombudsvrouw van Gent, en Erwin de Pue, directeur-generaal van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging. Er kwamen een hoop mooie projecten voorbij. Lees hier welke drie projecten er wonnen!

KUS Gent »

Sociale Top Zwolle

Op maandag 30 november was de Kafkabrigade te gast op de eerste Sociale Top van Nederland. De Top werd georganiseerd in Zwolle. De stad Zwolle opende op ruim 50 locaties haar deuren om de genodigden een kijkje in de keuken van het sociaal domein te geven. Het doel was om, met de 600 genodigden, gezamenlijk in gesprek te gaan over dilemma’s en uitdagingen binnen het sociaal domein. Al ruim voor het begin van het programma bleek de hashtag #socialetop een trending topic op twitter. Aan enthousiasme geen gebrek: al op de heenweg naar de Top werden in de trein vanuit het Haagse de eerste contacten gelegd.

Na de plenaire opening waarin we vooruitblikten op de samenleving van 2035 gingen we te voet, fietsend of per touringcar naar de locatie van de eerste gespreksronde. In totaal hebben we twee gespreksrondes bijgewoond: één bij voetbalclub PEC Zwolle en één bij de Isala klinieken. De thema’s waren divers. Waar de eerste ronde over sociaal maatschappelijk ondernemen ging, doken we in de tweede ronde dieper in de bureaucratie rondom de palliatieve zorg. Met name dit laatste gesprek wekte onze interesse. Over de bureaucratie rondom palliatieve zorg later meer.

We kijken uit naar een volgende editie!

Sociale Top Zwolle »

BRP problematiek op NVVb congres

Onze systemen sluiten nog niet altijd aan op de maatschappelijke diversiteit. Met schrijnende situaties als gevolg. De VOW-problematiek is er een voorbeeld van. Op het NVVb najaarscongres in Gelderland verzorgde de Kafkabrigade drie keer een workshop aan de hand van een actuele casus rond de VOW-problematiek. Aan de hand van de casus ging de groep in een open, maar gestructureerd gesprek, op zoek naar antwoorden op de vraag wat ons in de weg staat om het verschil tussen maatschappelijke doelen en feitelijke effecten te overbruggen. In de gesprekken werd duidelijk dat nu de verantwoordelijkheid om een juiste oplossing te vinden bij de professional wordt gelegd, maar dat die professional zeer gebaat zou zijn als de knelpunten in beleid en regelgeving nog eens vanuit de praktijk werden bekeken.

Casusonderzoek Basisregistratie »

Innoveren vanuit probleemoplossing

Op Platform Overheid publiceert de Kafkabrigade regelmatig over leiderschap, sociale innovatie en de informatiemaatschappij. Onze eerste bijdrage behandelt de achtergrond en voorgeschiedenis van het recent gepubliceerde rapport "Gegijzeld door het systeem" dat de Nationale Ombudsman 12 november publiceerde. Wat moeten we hier nu van leren als het gaat over het signaleren van problemen, leiderschap en innovatie? Tweet

Innoveren vanuit probleemoplossing »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".