Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 2 - 4 augustus 2015

^c() Nieuwsbrief Nummer 2 - 4 augustus 2015

Beste lezer,

Ook in de zomer werkt de Kafkabrigade. Hieronder onze nieuwe onderzoeken, publicaties en resultaten van onze innovaties in tweets:

Onderzoek naar dienstverlening voor burgers tussen wal en schip

Oprichting OplossingsteamsVerschillende overheidsorganisaties hebben teams om burgers die tussen wal en schip vallen binnen de organisatie op te vangen. Ze zijn succesvol in het bieden van een oplossing op individueel niveau, maar kunnen niet altijd de oorzaak wegnemen.

Verschillende overheidsorganisaties hebben teams om burgers die tussen wal en schip vallen binnen de organisatie op te vangen. Ze worden oplossingsteams of Kafkateams genoemd. De teams reageren op problemen in de dienstverlening die worden waargenomen door medewerkers. Problemen die ontstaan door fouten van burgers of dienstverleners. Ook kunnen problemen ontstaan doordat de burger niet in de vooraf bedachte categorieën past of door de optelsom van het handelen van verschillende organisaties of organisatieonderdelen. Bij diverse uitvoeringsorganisaties en gemeenten onderzocht de Kafkabrigade het functioneren van deze teams en andere bijzondere voorzieningen. In het onderzoeksrapport vind je de motieven om zulke voorzieningen in te stellen, welke rollen de teams in de organisatie vervullen en welke werkwijze ze hanteren.

Belangrijkste waarnemingen

  • Oplossingsteams zijn belangrijk voor burgers in onvoorziene situaties én voor de organisatie zelf. Onder de motieven voor het instellen van een oplossingsteam vind je altijd het rechtsgevoel van medewerkers, vaak operationele noodzaak, soms reductie van faalkosten en in een enkel geval leren en innoveren.
  • Het waarnemen van problemen is een managementkeuze. Onvoorziene gevallen kunnen 'verdwijnen' in het systeem en daar jarenlang blijven rondzingen zonder oplossing.
  • Oplossingsteams zijn succesvol in het bieden van een oplossing op individueel niveau.
  • Het bieden van een oplossing is niet hetzelfde als het wegnemen van de oorzaak. Oplossingsteams zijn teams van professionals. Deze professionals hebben vaak niet de institutionele positie om in alle gevallen de meer structurele oorzaken te onderzoeken en weg te nemen.
  • Er is geen natuurlijk escalatiemodel dat leidt tot het analyseren en oplossen van de oorzaken van problemen in dienstverlening. Dit geldt binnen organisaties, tussen uitvoeringsorganisaties en meer nog voor problemen die blijken op gemeentelijk niveau, maar waarvan de oorzaak elders ligt.

Naar de publicatie »

Kafkabrigade start onderzoek in de zorg

SchippersIn een kort kwalitatief diepte-onderzoek brengen we de uitplaatsing van een patiënt van het ziekenhuis naar een verpleeg- of verzorgingstehuis in kaart.

Het onderzoek van de Kafkabrigade richt zich op de zogenaamde schotten tussen de 'cure' en de 'care'. In het onderzoek wordt een exemplarische casus onderzocht waarin een oudere patiënt wordt uitgeplaatst uit het ziekenhuis naar het verpleeg- of verzorgingstehuis. Het is een kwalitatief diepte-onderzoek waarin we op individueel niveau kijken welke belemmeringen er in de weg staan voor het leveren van kwalitatief goede en doelmatige zorg. Uit de analyse, en de oplossingen die voortkomen uit de interventie, worden lessen getrokken voor een bredere aanpak. Het onderzoek is zojuist van start gegaan en de eerste interviews starten deze zomer.

Nieuwsbericht op de site met link naar Kamerbrief »

Elke maandag Lexicon van de Regeldruk

Lexicon van de RegeldrukElke maandag publiceert de Kafkabrigade een nieuwe editie van het Lexicon van de Regeldruk. In twee alinea's weet je waar het over gaat en een kort voorbeeld brengt het tot leven.

De afgelopen maand is het ABC gestart met - Administratieve lasten, Bedrijfseffectentoets en de Curatieve methode. De komende maanden komen alle begrippen rond lastendruk, deregulering en administratieve lastenverlichting aan bod. Suggesties? Tweet @Kafkabrigade.

Lexicon van de Regeldruk »

Kafkabrigade levert bijdrage nulmeting bureaucratie Passend Onderwijs

Nulmeting bureaucratie KohnstammUit het onderzoek blijkt dat de uitkomsten gemiddeld redelijk positief zijn, maar de spreiding is sterk. Ongeveer een kwart ervaart de administratie rond leerlingenzorg als tamelijk zinloos, ervaart veel taakbelasting, weinig eigenaarschap en is minder positief over de eigen professionaliteit.

Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut is een nulmeting, dus beschrijft de situatie van vóór de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De hoop en verwachting is dat deze situatie nu aanzienlijk beter is, omdat het terugdringen van de onnodige bureaucratie één van de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs is.

Nulmeting bureaucratie Passend Onderwijs »

NVvB pleit voor praktische oplossing voor de 70.000 burgers waarvan geboortedatum onbekend is

Mensen waarvan de geboortedatum onbekend is en op een niet-bestaande datum ingeschreven zijn in de Basisadministratie Personen (BRP) blijven daar hun hele leven last van houden. Dit komt omdat de computersystemen van allerlei instanties - zoals de Belastingdienst of de SVB - niet overweg kunnen met een fictieve datum. Recent heeft een uitspraak van de Raad van State voor een deel van die groep een oplossing gebracht. Maar er zijn nog 70.000 mensen met dergelijke problemen, waarvoor de uitspraak geen oplossing brengt. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) pleit al jaren voor aanpassing van de wet.

Niet bestaande geboortedatum 00-00-jj blijft probleem »

Aandacht voor onnodige bureaucratie op Dag van de Zorgcoördinator

Passend Onderwijs is bedoeld om leerlingen onderwijs en ondersteuning op maat te kunnen geven. Hoe signaleren we het als er onnodige bureaucratie ontstaat in de uitvoering van passend onderwijs? En hoe voorkomen we onnodige regeldruk en administratieve lasten? Op de dag van de zorgcoördinator bespreekt de Kafkabrigade de risico's op onnodige bureaucratie en zoekt met deelnemers naar oplossingen hiervoor.

De Kafkabrigade deed eerder onderzoek naar de risico's op onnodige bureaucratie bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Naar aanleiding daarvan zijn ook diverse workshops en handreikingen gepubliceerd.

Dag van de Zorgcoördinator »

Ook rijbewijzen onderdeel proeftuin bezorgen reisdocumenten

De proeftuin bezorgen reisdocumenten is een pilot waarbij gemeenten reisdocumenten thuis of op het werk laten bezorgen. Dit betekent dat je niet opnieuw naar het gemeentehuis hoeft. Sinds 1 juli 2015 geldt dit niet meer alleen voor het paspoort, maar ook voor het rijbewijs. Gemeenten kunnen deelnemen door het tekenen van een convenant met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het is nog een experiment, maar de verwachting is dat vanaf 1 januari 2016 alle Nederlandse gemeenten reisdocumenten kunnen laten bezorgen.

De Kafkabrigade nam samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief genomen tot de Proeftuin Thuisbezorgen Reisdocumenten. Burgers waarderen de nieuwe dienstverlening in de proeftuin met een negen, buitengewoon hoog. Het scheelt tijd, soms een vrije dag, reizen en parkeerkosten voor de burger. En voor sommige gemeenten sluit het naadloos aan op het dienstverleningsconcept, zoals in Molenwaard, die de dienst kosteloos aanbiedt en desondanks geld bespaart vanwege het werken zonder gemeentehuis. In 2015 is de projectuitvoering overgedragen aan ICTU en vanaf 2016 moeten alle gemeenten deze vorm van dienstverlening kunnen aanbieden.

Ook rijbewijzen onderdeel proeftuin bezorgen reisdocumenten »

Kort nieuws

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".